Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu w Mosińskiej Bibliotece Publicznej w Mosinie

 Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2018 r. na podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie.

 §1.

Zasady korzystania

 1. Z punktu dostępu do Internetu może korzystać bezpłatnie każdy użytkownik w godzinach otwarcia biblioteki ze wsparciem oraz pod nadzorem bibliotekarza. Użytkownik w rozumieniu niniejszego regulaminu to wyłącznie zarejestrowany czytelnik posiadający aktualną kartę biblioteczną.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem pracy zapoznaje się z niniejszym regulaminem, którego znajomość potwierdza wpisem do Rejestru użytkowników, podając swoje imię i nazwisko oraz godzinę rozpoczęcia sesji.
 3. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych, niezbędnych w procesie kształcenia i uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.
 4. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. Bibliotekarz jest uprawniony do zbierania danych osobowych użytkownika w celach statystycznych.
 5. Użytkownik może korzystać z własnego sprzętu komputerowego, jednak bez możliwości podłączenia się do sieci informatycznej biblioteki.
 6. Przed zakończeniem sesji użytkownik komputera może zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane oraz przesłać je na swoje konto poczty internetowej. Informacje nie zapisane lub zapisane na twardym dysku zostaną wykasowane. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.

 §2.

Ograniczenia

 1. Osoba korzystająca ze stanowiska ponosi pełną odpowiedzialność za działania, których skutkiem jest naruszenie obowiązującego prawa (np. wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych, uzyskanie lub próba uzyskania nieuprawnionego dostępu do serwisów w sieci internetowej i sieci biblioteki, wysyłanie spamu, korzystanie ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne, propagujące przemoc itp.).
 2. Nie zezwala się użytkownikom na wprowadzanie jakichkolwiek zmian w sprzęcie i oprogramowaniu, a szczególnie na samodzielne przemieszczanie sprzętu, zmiany konfiguracji oraz dokonywania samodzielnych napraw. Nie wolno uruchamiać ani instalować żadnych programów, aplikacji czy też przeglądarek. Zabrania się również odtwarzania plików z własnych nośników danych.

§3.

Odpowiedzialność użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze sprzętu komputerowego zgodnie z udzielonymi wskazaniami, chronić go przed uszkodzeniem. W razie umyślnego zniszczenia lub uszkodzenia do pokrycia wszelkich kosztów związanych z usuwaniem uszkodzeń sprzętu i oprogramowania wynikających z jego winy.
 2. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania Osobom nie stosującym się do powyższego Regulaminu zostanie odebrane prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu.
 3. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu należy do kompetencji Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej.

Niektóre nowości w zbiorach