Regulamin

Regulamin korzystania ze zbiorów Mosińskiej Biblioteki Publicznej W Mosinie


§ 1

Postanowienia ogólne

Regulamin określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie, zwanej dalej „Biblioteką”.

 • Zbiory Biblioteki udostępniane są na zewnątrz i na miejscu w Bibliotece w Mosinie, tzn. w Wypożyczalni dla dorosłych i Oddziale dla dzieci; oraz w pięciu filiach wiejskich: w Czapurach, Daszewicach, Krosinku, Pecnej i Rogalinku.
 • Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.

§ 2

Prawo korzystania

 1. W Bibliotece obowiązuje system elektronicznej rejestracji czytelników.
 2. Z Biblioteki mogą korzystać osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Mosina.
 3. Pozostałe osoby prawo do korzystania z wypożyczeń uzyskują po opłaceniu kaucji zwrotnej w wysokości 80 zł. Podstawa prawna: Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 roku, art. 14, ust. 2, pkt 3. Odstępstwa od tego punktu mogą nastąpić jedynie w szczególnych wypadkach, po uprzednim napisaniu pisma z prośbą o zwolnienie z kaucji wraz z zawartą w piśmie motywacją.
 4. Osoby pełnoletnie przy zapisie zobowiązane są do:
 • okazania dowodu tożsamości,
 • czytelnego wypełnienia Zobowiązania czytelniczego i złożenia na niej podpisu potwierdzającego zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Bibliotekioraz potwierdzającego zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów statystycznych Biblioteki oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek.
 1. W czasie rejestracji zakładane jest konto, które upoważnia czytelnika do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Bibliotece i jej wszystkich Filiach.
 2. Konto czytelnika jest aktualne przez jeden rok kalendarzowy i podlega corocznemu przerejestrowaniu.
 3. Do konta wydawana jest bezpłatnie Karta czytelnika. 
 4. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty czytelnika czytelnikowi przysługuje nowa Karta z opłatą 3 złote.
 5. Za czytelników niepełnoletnich odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie nazwiska lub stałego miejsca zamieszkania.

§ 3

Wypożyczanie

 1. W Bibliotece obowiązuje system elektronicznej rejestracji wypożyczeń i zwrotów.
 2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 10 książek lub innych materiałów bibliotecznych (licząc łącznie Bibliotekę i Filie), w uzasadnionych przypadkach liczba może być zwiększona.
 3. Wypożyczenia dokonuje się na okres nie dłuższy niż 35 dni.
 4. Biblioteka może prolongować książki, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
 5. Czytelnik ma dwukrotną możliwość, logując się do katalogu on-line Biblioteki, samodzielnej prolongaty na 7 dni (razem 14 dni) wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongata jest możliwa przed upływem terminu zwrotu.
 6. Trzy dni przed upływem terminu zwrotu wypożyczonych książek czytelnik może otrzymać przypomnienie mailowe.
 7. W przypadku nie zwrócenia w terminie wypożyczonych książek czytelnik otrzymuje upomnienie mailowe, telefoniczne lub pisemne. W wypadku pisemnego monitu czytelnik pokrywa koszt wysłania wiadomości.
 8. W przypadku przetrzymania materiałów Biblioteka nalicza karę w wysokości 50 groszy tygodniowo za każdą książkę. Naliczone opłaty mogą być anulowane w uzasadnionych wypadkach wyłącznie na pisemną prośbę do Dyrektora Biblioteki.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotece przysługuje prawo żądania zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (lektury, podręczniki, nowości…).
 10. Czytelnik, który zalega z terminowym zwrotem książek w jednej placówce, nie będzie mógł dokonywać wypożyczeń we wszystkich pozostałych placówkach.
 11. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może zamówić książki aktualnie wypożyczone. 
 12. Zarezerwowane materiały o statusie „do odbioru” czytelnik powinien odebrać w terminie 7 dni.
 13. Rezerwacja po upływie 7 dni jest anulowana.
 14. Przy wyszukiwaniu książek na półkach należy posługiwać się zakładką – linijką. Zakładki znajdują się na stoliku ze zwrotami książek.
 15. Niepełnoletni czytelnicy mogą wypożyczać książki dla dorosłych tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 16. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, przy korzystaniu z katalogów, itp.

§ 4

Wypożyczanie międzybiblioteczne

 1. Koszty przesyłki materiałów bibliotecznych zamówionych z innych bibliotek ponosi czytelnik.
 2. Biblioteka, która zamawia nasze materiały biblioteczne, pokrywa koszty przesyłki.
 3. Okres wypożyczenia określa biblioteka wypożyczająca.

§ 5

Usługi internetowe

 1. Każdy czytelnik do konta założonego w Bibliotece zyskuje dostęp z katalogu on-line.
 2. Korzystając ze zdalnego dostępu do konta, czytelnik może rezerwować książki, zamawiać aktualnie wypożyczone pozycje, sprawdzać termin zwrotu, usuwać złożone zamówienia, przeglądać historię wypożyczonych materiałów i uzyskać informacje o książkach zarezerwowanych dla siebie.

§ 6

Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książek

 1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki lub udostępnionych materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik, który jest zobowiązany odkupić ten sam tytuł.
 2. W przypadku, gdy odkupienie jest niemożliwe, czytelnik powinien zwrócić:
 • w przypadku książki beletrystycznej 2-krotną aktualną wartość rynkową,
 • w przypadku książki popularno-naukowej 3-krotną aktualną wartość rynkową. 
 1. W wyjątkowych przypadkach czytelnik może, w porozumieniu z bibliotekarzem, dostarczyć w miejsce zagubionej lub zniszczonej książki inną o równej wartości i podobnej treści przydatną w bibliotece.
 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego, czytelnik ponosi odpowiedzialność za całość dzieła.

§ 7

Korzystanie z Kącika Czytelniczego

 1. Na miejscu ze zbiorów czytelni mogą korzystać wszyscy czytelnicy i mieszkańcy miasta, gminy i okolicy.
 2. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza i na ściśle określony czas, pozycje z księgozbioru podręcznego można wypożyczyć do domu po uprzednim ich odnotowaniu przez bibliotekarza.
 4. Czytelnik posiada swobodny dostęp do czasopism bieżących, z których może korzystać na miejscu i wypożyczyć do domu.
 5. Dzienniki z dnia bieżącego są dostępne tylko na miejscu.

§ 8

Dostęp do Internetu

 1. W czytelni w Mosinie i Filiach można bezpłatnie korzystać z Internetu na zasadach określonych w Regulaminie korzystania ze stanowiska komputerowego.
 2. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelników przy komputerze.

§ 9

Ochrona danych osobowych

 1. Czytelnik wyrażający wolę korzystania ze zbiorów biblioteki zgadza się na przetwarzanie przez Mosińską Bibliotekę Publiczną jego danych osobowych.
 2. Czytelnik zastrzega sobie prawo do ich sprawdzenia i poprawienia.
 3. Czytelnik wyrażający wolę założenia indywidualnego konta internetowego zgadza się na przetwarzanie przez Mosińską Bibliotekę Publiczną i jej Filie jego danych osobowych i na otrzymywanie informacji mailowych, dotyczących wypożyczonych, rezerwowanych lub zamawianych pozycji.
 4. Dane osobowe Czytelnika są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych Biblioteki oraz w sprawach związanych z obsługą biblioteczną i ze zwrotem wypożyczonych książek.
 5. Czytelnik ma prawo zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w sytuacji wykorzystywania ich w innym celu niż te ujęte w ust. 4.

§ 10

Przepisy porządkowe

 1. Dzieci do lat sześciu mogą przebywać w Bibliotece tylko w obecności osób starszych, które ponoszą za nie odpowiedzialność.
 2. W Bibliotece nie mogą przebywać osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
 3. Za mienie prywatne użytkownika Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Użytkownik ma prawo do złożenia pisemnego zażalenia względnie życzenia.
 5. Korzystanie na terenie biblioteki z własnego przenośnego komputera (laptopa) może odbywać się za wiedzą i zgodą bibliotekarza.
 6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną kradzież, uszkodzenie komputera lub utratę danych związanych z korzystaniem z komputera (laptopa) na terenie Biblioteki.
 7. Użytkownik nie może skanować na własnym sprzęcie udostępnianych w bibliotece zbiorów bibliotecznych.
 8. Użytkownik nie ma prawa podłączać własnych urządzeń przenośnych, np. pendrive’a, do komputerów bibliotecznych.

 § 11

Postanowienia końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z zasobów Biblioteki.
 2. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki na uzasadniony wniosek bibliotekarzy.
 3. Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, należy do kompetencji Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2018 r. na podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie.

Niektóre nowości w zbiorach