Zaczęło się od...

Realizacja postanowień "Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi", wydanego 17 kwietnia 1946 r., spowodowała utworzenie biblioteki powszechnej w każdej miejscowości będącej siedzibą administracji państwowej.

 

Organizację sieci bibliotek powszechnych rozpoczęto od powołania bibliotek powiatowych. Z końcem 1947 r. każdy powiat posiadał swoją bibliotekę centralną.

Powołana do życia w 1947 r. Powiatowa Biblioteka w Śremie podjęła działania mające na celu:

  • zebranie jak największej ilości książek,
  • uporządkowanie zebranych zbiorów,
  • przeprowadzenie konserwacji i inwentaryzacji.

Działalność Powiatowej Biblioteki doprowadziła do powstania pierwszych bibliotek publicznych na terenie powiatu, m.in. w Mosinie, przekazując jej w listopadzie 1947 roku komplet książek liczący 567 tomów.

Na mocy Dekretu oraz na podstawie rozporządzenia wykonawczego Ministra Oświaty, wydanego w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej i Ministrem Ziem Odzyskanych z dnia 24 stycznia 1948 r. następuje oficjalna rejestracja biblioteki w dniu 1 marca 1948 r. pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Mosinie.

W tym samym roku, staraniem Gminnej Rady Narodowej, powstaje w Mosinie Gminna Biblioteka Publiczna, której otwarcie nastąpiło 16 stycznia 1949 r. w ramach ogólnopolskiej akcji oddania do użytku społeczeństwa 190 bibliotek stopnia gminnego.

Na mocy ustawy z 30 października 1951 roku, z początkiem roku 1952 biblioteki publiczne przeszły z resortu oświaty pod opiekę Ministra Kultury i Sztuki. Sprawami bibliotek na terenie powiatu zajmował się Wydział Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, a w Gminnych Radach Narodowych zagadnienia te podlegały jednemu z członków Prezydium. Merytoryczny nadzór nad placówkami bibliotecznymi w terenie sprawowała Powiatowa Biblioteka Publiczna, a nad nią Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu - utworzona w 1948 roku.

Do aktów prawnych, które miały wpływ na dalsze zmiany w sieci bibliotek publicznych, należy Ustawa z dnia 25. IX 1954 roku o utworzeniu gromad oraz Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z kwietnia 1956 roku w sprawie zasad i organizacji gromadzkich bibliotek publicznych.

Reorganizacja dokonana na podstawie wyżej wymienionych dokumentów nie zdołała zaradzić sytuacji, w której funkcjonują w Mosinie dwie odrębne biblioteki. Dopiero następna reforma administracyjna z 1962 r. przyniosła rozwiązanie, Gromadzką Bibliotekę z Mosiny przeniesiono do wsi Pecna.

1 stycznia 1973 r. nastąpiła kolejna zmiana administracyjna w powiecie, likwidująca gromady. Nastąpiło przekazanie Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Pecnej, Bibliotece Publicznej Miasta Mosina.

W wyniku zmian administracyjnych Biblioteka Publiczna Miasta Mosiny posiada Oddział dla dzieci i 4 fili.

Tak jak większość bibliotek publicznych, biblioteka w Mosinie rozpoczęła działalność od bardzo skromnych warunków lokalowych. Początkowo dysponowała pomieszczeniem o pow. 30 m2. W roku 1970 bibliotekę przeniesiono do Domu Kultury, oddając na cele biblioteczne 140 m2. W uzyskanej wówczas dużej sali wydzielono miejsce na wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci i młodzieży, pokój kierownika oraz niewielki magazyn. W roku 1998 zwiększoną o 50 m2 powierzchnię biblioteki przeznaczono na księgozbiór podręczny i dział gromadzenia.

W lipcu 2007 roku do dyspozycji biblioteki oddano kolejne pomieszczenia o pow. 50 m2, umieszczono w nich oddział dla dzieci i młodzieży. Powierzchnię zajmowaną dotąd przez oddział dziecięcy przeznaczono na powiększenie wypożyczalni dla dorosłych.

Pierwszą bibliotekarką, w latach 1947-1952, i osobą, która wniosła ogromny wkład w organizowanie Biblioteki Publicznej w Mosinie, była nauczycielka Barbara Mayerówna. Przez następne cztery lata funkcję kierownika piastowała Maria Dworczak. W latach 1956-1957 placówką kierowała Maria Opielewicz. Od roku 1957 do 1958 kierownikiem była Stefania Dworczak. Od 1958 do 1967 roku funkcję tę pełniła Aleksandra Pruchniewska. W latach 1967-1977 placówką kierowała Barbara Giel. Ponownie, od roku 1977 do sierpnia 2008 r., bibliotekę prowadziła Aleksandra Pruchniewska. Od września 2008 biblioteką kieruje Krystyna Przynoga.

 

1947-1952 Barbara Mayerówna Barbara Mayerówna
1952-1956 Maria Dworczak
1956-1957 Maria Opielewicz  
1957-1958 Stefania Dworczak Stefania Dworczak
1958-1967 Aleksandra Pruchniewska Aleksandra Pruchniewska
1967-1977 Barbara Giel Barbara Giel
1977-2008 Aleksandra Pruchniewska Aleksandra Pruchniewska
2008-2018 Krystyna Przynoga Krystyna Przynoga

Oddział dla dzieci i młodzieży w Mosińskiej Bibliotece Publicznej utworzono w 1974 r. Początkiem księgozbioru Oddziału były dary przekazane przez czytelników, w tym zbiory bajek. Z czasem biblioteka zaczęła kupować książki dla dzieci z różnych dziedzin. Księgozbiór cały czas się rozrastał i coraz więcej tytułów pojawiało się na półkach.

Niektóre nowości w zbiorach

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony